Senior Service

Ochrana osobných údajov

Veľmi nás teší váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov má mimoriadny význam pre riadenie spoločnosti SENIOR SERVICE s.r.o. Použitie SENIOR SERVICE s.r.o. je v podstate možné bez akýchkoľvek údajov o osobných údajoch. Chcete, aby sa s výnimkou kedy postihnutá osoba špeciálne služby našej spoločnosti na našich stránkach na dokončenie, ale mohol by byť potrebné spracovanie osobných údajov. V prípade, že spracovanie osobných údajov požadované, a tam je pre toto spracovanie nie je žiadny právny základ, získame všeobecný súhlas dotknutej osoby. Spracovanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo na dotknutej osoby musí byť vždy v súlade s nariadením o ochrane údajov a v súlade s SENIOR SERVICE s.r.o. príslušných pravidiel ochrany osobných údajov pre jednotlivé krajiny. Prostredníctvom tejto ochrany osobných údajov, naša firma by chcela informovať verejnosť o charaktere, rozsahu a účelu zhromaždených nami používaných a spracovávaných osobných údajov. Okrem toho dotknuté osoby boli informované podľa tohto vyhlásenia na svojich zákonných právach. SENIOR SERVICE s.r.o. Ako prevádzkovateľ implementoval množstvo technických a organizačných opatrení na zabezpečenie maximálnej možnej ochrany osobných údajov spracovaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Avšak, dátové prenosy založené na Internete môže v podstate mať bezpečnostné diery, takže nemožno zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu je otvorená všetkým príslušným predložiť identifikačné údaje o alternatívnych trasách, napríklad telefonicky osobou, obráťte sa na nás.

1. Definície

Politika ochrany osobných údajov spoločnosti SENIOR SERVICE s.r.o. je založená na terminológii, ktorú používal európsky zákonodarca a zákonodarca pri prijímaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše zásady ochrany osobných údajov má byť ľahko čitateľné a pochopiť, ako pre verejnosť, tak i pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby toto bolo zaistené, chceme postúpiť vysvetliť terminológiu používanú. Používame v týchto zásadách ochrany súkromia, okrem iného, nasledujúce podmienky:

A) osobné údaje
Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "dotknutá osoba"). jedinec je považovaný za byť identifikovaná, priamo alebo nepriamo, najmä prostredníctvom priradenie k identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, na on-line identifikátorom alebo jednej alebo viacerých špeciálnych funkcií, ktoré odrážajú fyzickú, fyziologickú, sú genetické, duševnú, hospodársku, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby, môžu byť identifikované.

B) postihnutá osoba
Príslušná osoba, akákoľvek identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané správcom údajov.

C) spracovanie
Spracovanie každú operáciu vykonáva s alebo bez automatizovane, poprípade za počtu procesov spojených s osobnými údajmi, ako je zhromažďovanie, zber, organizácie, usporiadanie, uchovávanie, úprava alebo nahradenie, vyhľadávanie, nahliadnutie, používanie, odhalenie prenosom, šírenie alebo sprístupnenie iným spôsobom, rovnováha alebo skratka, ktorá obmedzenia, vymazanie alebo zničenie.

D) obmedzenie spracovania
Obmedzenie spracovanie je značenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.

E) profilovanie
Profilovanie je akýkoľvek typ automatizované spracovanie osobných údajov, čo je skutočnosť, že tieto osobné údaje sú používané na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, a to najmä na aspekty týkajúce sa práce, ekonomického postavenia, zdravie, osobné analyzovať preferencie, záujmy, spoľahlivosť, výkon, umiestnenie alebo premiestnenie tohto fyzickej osoby alebo predvídať.

F) pseudonymizácia
Pseudonymizacia je spracovanie osobných údajov spôsobom, v ktorom sú osobné údaje už nemôže byť priradený ku konkrétnemu subjektu bez pomoci ďalších informácií, pokiaľ takéto dodatočné informácie budú uchovávané oddelene a technické a organizačné opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, že osobné údaje nie je pridelená identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

G) ovládač alebo regulátor
Kontrolór je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, orgán alebo orgán, ktorý sám alebo v zhode s ostatnými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov. Ak účel a spôsob takéhoto spracovania určuje právo Únie alebo právne predpisy členských štátov, kontrolór alebo osobitné kritériá na jeho určenie môžu byť stanovené v právnych predpisoch Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisoch.

H) spracovateľ
Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

I) príjemca
Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, agentúra, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sú zverejnené osobné údaje bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu. Orgány, ktoré môžu dostať osobné údaje podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov v súvislosti s konkrétnou misiou, sa však nepovažujú za príjemcov.

J) tretie strany
Tretia je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúru alebo orgán iný ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, spracovateľ a osoby, ktoré sú oprávnené pod priamym dohľadom správcu alebo spracovateľa na spracovanie osobných údajov.

K) súhlas
Súhlas je akýkoľvek dobrovoľný pre konkrétny prípad a jednoznačne vydané subjektu údajov informovaný spôsobom vyjadrenia vôle v podobe vyhlásení alebo iný spoznateľný afirmatívna aktu, ktorým sa rozumie osoba, že súhlasí so spracovaním osobných údajov týkajúcich je.

2. Meno a adresa prevádzkovateľa

Osoba zodpovedná v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, iných zákonov o ochrane údajov v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov je:

SENIOR SERVICE s.r.o.
Juraja Slottu 18 / A
91701 Trnava

IČO DPH: SK2022424613
Tel: 0911 247 601
E-mail: seniorservice@opatrovanie.sk, seniorservice@seniorservice.sk

Webové stránky:
http://seniorservice.sk/
http://www.opatrovanie.sk/

3. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Zakaždým, keď je táto webová lokalita prístupná dotknutou osobou alebo automatizovaným systémom, zhromažďuje súbor všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v protokolových súboroch servera. Môže byť detekovaná (1) prehliadača používané typy a verzie, (2) operačného systému v prístupe k systému (3) webové stránky, na základe ktorého pristupuje systém našom webe prejde (tzv. referrer), (4), sub-stránky, ktoré na (5) dátum a čas prístupu na internetovú stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovateľa internetových služieb prístupového systému a (8) ďalšie podobné údaje a informácie použité v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií spoločnosť SENIOR SERVICE s.r.o. žiadne závery o dotknutej osobe. Táto informácia je skôr požadované, aby (1) poskytujú obsah našich webových stránok správne, (2) na zlepšenie obsahu našich webových stránok a reklamy na ne, aby ste zistili, (3) pokračujúce fungovanie našich informačných systémov a technológií našich webových stránok, ako (4) poskytovať orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné na presadzovanie práva v prípade kybernetického útoku. Tieto anonymne zhromaždené údaje a informácie poskytuje spoločnosť SENIOR SERVICE s.r.o. Preto na jednej strane a ďalej štatisticky vyhodnotené s cieľom zvýšiť ochranu súkromia a zabezpečenie dát v našej spoločnosti, aby v konečnom dôsledku zabezpečiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov spracúvaných nami. Anonymné údaje súborov denníka servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

4. Kontakt cez internetovú stránku

Webová stránka spoločnosti SENIOR SERVICE s.r.o. vďaka právnym predpisom obsahuje informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s našou spoločnosťou, ako aj priamu komunikáciu s nami, ktorá obsahuje aj všeobecnú adresu tzv. Elektronickej pošty (e-mailovej adresy). Ak dotknutá osoba kontaktuje správcu údajov e-mailom alebo kontaktným formulárom, osobné údaje poskytnuté subjektom údajov sa automaticky uloží. Takéto osobné údaje, ktoré dobrovoľne odovzdáva jednotlivec kontrolórovi, sa uchovávajú na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nie sú zverejnené tretím stranám.

5. Rutinné vymazanie a blokovanie osobných údajov

Spracovaný správcom údajov a ukladá osobné údaje predmetného len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ukladanie osobne alebo ak je to dovolené podľa európskych smerníc a darcovia predpismi alebo inými zákonodarcovia v zákonov či predpisov, u ktorých má správca údajov bol stanovený. Eliminuje účel skladovania, alebo je predpísané európskymi smernicami a darcovia predpismi alebo inými zodpovedný skladovanie zákonodarca obdobie vyprší, že osobné údaje sú blokované alebo vymazané pravidelne a v súlade so zákonom.

6. Práva dotknutej osoby

a) Právo na potvrdenie
Každý človek má právo udelené Európskou smerníc a nariadení darcovské právo získať od kontrolóra údajov potvrdenie o tom, či sú spracované osobné údaje týkajú. Ak chce dotknutá osoba využiť toto potvrdzujúce právo, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

b) Právo na informácie
Každá osoba, zapletený do spracovania osobných údajov má právo udelené európskymi smernicami a nariadeniami darcov získať kedykoľvek správcovi údajov informácie o bezdôvodné o uložených osobných údajov a kópiu týchto informácií. Okrem toho európsky zákonodarca a regulačný orgán poskytli dotknutej osobe tieto informácie:

 • účely spracovania
 • kategórie spracúvaných osobných údajov
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sú osobné údaje boli zverejnené alebo nie sú zverejnené, a to najmä u príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách
 • ak je to možné, plánované trvanie, na ktoré budú osobné údaje uložené, alebo ak to nie je možné, kritériá na určenie dĺžky trvania
 • právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, alebo obmedzenie spracovania zo strany prevádzkovateľa, alebo právo vzniesť námietky proti takémuto spracovaniu
 • existencia práva na odvolanie voči orgánu dohľadu
 • ak osobné údaje nie sú zhromaždené od subjektu údajov: všetky dostupné informácie o zdroji údajov
 • existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovanie v súlade s článkom 22, odsek 1 a 4 GDPR a - aspoň v týchto prípadoch - zmysluplné informácie o algoritme a rozsahu a požadovaného vplyvu takéhoto spracovania pre dotknuté osoby

Okrem toho má dotknutá osoba právo na prístup k tomu, či boli osobné údaje zaslané tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. Ak je to tak, dotknutá osoba má právo získať informácie o príslušných zárukách v súvislosti s prevodom. Ak záujemca chce uplatniť toto právo na informácie, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

c) Právo na opravu
Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskym zákonodarcom požadovať okamžitú opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Okrem toho má dotknutá osoba právo požiadať o vyplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia, berúc do úvahy účely spracovania. Ak chce dotknutá osoba uplatniť toto právo na opravu, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

d) Právo na zrušenie (právo na zabudnutie)
Každá osoba, zapletený do spracovania osobných údajov má právo udelené európskej politiky a zákonodarcov, aby požadovať, aby osoba zodpovedná, že ich osobné údaje budú odstránené okamžite, ak platí jedna z nasledujúcich dôvodov a pokiaľ nie je vyžadované spracovania:

 • Osobné údaje boli zhromaždené alebo inak spracované na také účely, na ktoré už nie sú potrebné.
 • Dotyčný musí vziať svoj súhlas so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 bod GDPR alebo čl. 9 ods. 2 bod podporované GDPR, a tam je nedostatok inak právny základ pre spracovanie človek.
 • Dotknutá osoba musí v súlade s čl. 21 ods. 1 objektu GDPR so spracovaním, a neexistujú žiadne naliehavé dôvodné spracovania predtým, alebo osoba, ktorá v súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR opozície spracovanie.
 • Osobné údaje boli spracované nezákonne.
 • Vymazanie osobných údajov sa vyžaduje na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva, ktorému podlieha prevádzkovateľ.
 • Osobné údaje boli zhromaždené vo vzťahu k službám informačnej spoločnosti ponúkaným podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Ak sa uplatňuje ktorýkoľvek z vyššie uvedených skutočností, a osoba, ktorej sa údaje týkajú, odstraňuje osobné údaje získané spoločnosťou SENIOR SERVICE s.r.o. Kedykoľvek sa môžu obrátiť na zamestnanca kontrolóra o pomoc. Zamestnanec spoločnosti SENIOR SERVICE s.r.o. spôsobí okamžité splnenie požiadavky na zrušenie. Ak osobné údaje poskytla spoločnosť SENIOR SERVICE s.r.o. Ak je naša spoločnosť povinná vymazať osobné údaje v súlade s článkom 17 ods. 1 GDPR, potom spoločnosť SENIOR SERVICE s.r.o. s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na vykonávanie príslušných opatrení, vrátane technických nastaviť iný pre správcov údajov, ktoré spracúvajú osobné údaje zverejnené na oznámenie, že dotknutá osoba z nich druhý pre správcov údajov o vymazanie všetkých odkazov požiadal takéto osobné údaje alebo kópie alebo replikácie takýchto osobných údajov, pokiaľ sa spracovanie nevyžaduje. Zamestnanec spoločnosti SENIOR SERVICE s.r.o. zabezpečí potrebné v jednotlivých prípadoch.

e) Právo na obmedzenie spracovania
Každá osoba, zapletený do spracovania osobných údajov má právo udelené európskymi smernicami a nariadeniami darcov vyžadovať obmedzenie spracovania zodpovednou osobou, ak niektorá z nasledujúcich podmienok:

 • Presnosť osobných údajov spochybňuje dotknutá osoba po dobu, ktorá umožňuje osobe zodpovednej za overovanie správnosti osobných údajov.
 • Spracovanie je nezákonné, subjekt údajov odmieta odstrániť osobné údaje a namiesto toho žiada obmedzenie používania osobných údajov.
 • Správca údajov už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich vyžaduje, aby uplatňovali, uplatňovali alebo hájili svoje práva.
 • Dotknutá osoba má námietky voči spracovaniu podľa ods. Článok 21 ods. 1 GDPR a ešte nie je jasné, či legitímne dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad dôvodmi zodpovednej osoby.

Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba obmedzila osobné údaje poskytnuté spoločnosťou SENIOR SERVICE s.r.o. si ho môže kedykoľvek vyžiadať od zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec spoločnosti SENIOR SERVICE s.r.o. spôsobí obmedzenie spracovania.

f) Možnosť prenosu údajov
Každá osoba, zapletený do spracovania osobných údajov má právo udelené európskymi smernicami a nariadeniami darcov, ktoré sa dostanú osobné údaje, ktoré poskytol dotknutej osoby poplatok, v štruktúrovanej, konzistentné a strojovo čitateľnom formáte. Má tiež predkladať tieto údaje do iného poplatku, bez toho by bol narušený zodpovednej osoby, ktoré osobné údaje boli poskytnuté práva, za predpokladu, že spracovanie na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 bod a GDPR alebo čl. 9 ods . 2, bod a GDPR, alebo na základe zmluvy podľa čl. 6, ods. 1, bod b GDPR založené a vykonáva spracovanie za použitia automatizovaných postupov, za predpokladu, že spracovanie nie je nutné pre splnenie úlohy, ktorý je vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola pridelená zodpovednej osobe. Okrem toho sa údaje týkajú 1 GDPR má pri výkone ich práva na prenosnosť údajov podľa čl. 20 ods. Ak chcete získať, že osobné údaje sú prenášané priamo z poplatku do iného poplatku, ak je to technicky možné a ak je zákonom, to neovplyvňuje práva a slobody iných. Na uplatnenie práva na prenos dát môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať zamestnanca spoločnosti SENIOR SERVICE s.r.o. kontakt.

g) Právo na námietku
Každá osoba, zapletený do spracovania osobných údajov má právo udelené Európskou smerníc a nariadení darcu z dôvodov vyplývajúcich z ich špecifickej situácie kedykoľvek so spracovaním týkajúce sa ich osobných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písmeno e alebo f GDPR vznesie námietku. To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach. SENIOR SERVICE s.r.o. už spracovávať osobné údaje v prípade rozporu, ak dokážeme, presvedčivých dôvodov pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, práva a slobody dotknutej osoby, alebo spracovanie je na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Procesy SENIOR SERVICE s.r.o. osobných údajov na účely prevádzky priamej pošty má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou poštou. Ak subjekt údajov namieta voči spoločnosti SENIOR SERVICE s.r.o. spracovanie na účely priameho marketingu, SENIOR SERVICE s.r.o. spracovávať osobné údaje na tieto účely. Okrem toho sa dotknutá osoba má právo z dôvodov vyplývajúcich z ich špecifickej situácie, proti ktorej sa spracovaním osobných údajov v s.r.o. SENIOR dotknutej služby na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, musia byť podané námietky, pokiaľ takéto spracovanie nie je potrebné na plnenie úloh verejného záujmu. Na uplatnenie práva na námietku môže dotknutá osoba priamo kontaktovať každého zamestnanca spoločnosti SENIOR SERVICE s.r.o. alebo kontaktovať iného zamestnanca. Dotknutá osoba je tiež v rámci využívania služieb informačnej spoločnosti bez ohľadu na smernicu 2002/58 / ES slobodná, aby uplatnila svoje právo na námietku prostredníctvom automatizovaných postupov, ktoré používajú technické špecifikácie.

h) Automatizované rozhodnutia na základe jednotlivých prípadov vrátane profilovania
Každá osoba, zapletený do spracovania osobných údajov má právo udelené európskymi smernicami a darcov predpisy, ani jeden výlučne na základe automatizovaného spracovania - vrátane profilovanie - aby mohla byť na báze rozhodnutie, ktoré sa odohráva po právoplatnosti alebo významne ovplyvňuje ho podobným spôsobom, pokiaľ rozhodnutie (1) nie je potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo (2) je povolené právnymi predpismi Únie alebo členského štátu, ktorým podlieha prevádzkovateľ, a tieto právne predpisy stanovujú vhodné opatrenia chrániť práva a slobody, ako aj oprávnené záujmy dotknutej osoby alebo (3) s výslovným súhlasom dotknutej osoby. Ak sa rozhodnutie (1) vyžaduje na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo (2) sa uskutočňuje s výslovným súhlasom dotknutej osoby, spoločnosť SENIOR SERVICE s.r.o. primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane aspoň práva na získanie zásahu osoby zo strany správcu, aby vyjadril svoje vlastné stanovisko a napadol rozhodnutie. Ak sa dotknutá osoba chce uplatniť automatické rozhodovacie práva, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca kontrolóra.

i) Právo na zrušenie súhlasu na ochranu údajov
Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo, ktoré udelila európska smernica a regulačný orgán, kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak si dotknutá osoba želá uplatniť svoje právo odstúpiť od súhlasu, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca kontrolóra.

7. Pravidlá ochrany osobných údajov pri používaní Facebooku

Regulátor má integrované komponenty spoločnosti Facebook na tejto webovej stránke. Facebook je sociálna sieť. Sociálna sieť je spoločenské miesto stretnutia prevádzkovaný na internete, on-line komunita, ktorá umožňuje užívateľom zvyčajne vzájomne komunikovať a pracovať vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma pre výmenu názorov a skúseností, alebo umožňuje internetovú komunitu poskytovať osobné alebo obchodné súvisiace informácie. Facebook umožňuje užívateľom sociálnej siete okrem iného, vytváranie súkromných profilov, nahrať fotky a sietí prostredníctvom žiadosti o priateľstve. Prevádzkovateľ Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pre spracovanie osobných údajov je zodpovedný v prípade, že postihnutá osoba mimo USA alebo Kanade žije že Facebook Ireland Ltd., 4 Canal námestí Veľkého Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Každý hovor jedným z jednotlivých stránkach tohto webu, ktorý je prevádzkovaný ovládačom a na ktorú je komponent Facebooku (Facebook plug-in) je integrovaný, internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby, je automaticky pomocou príslušného Facebooku Zložka spôsobí, že sa na stiahnutie stáva príslušná zložka Facebook na Facebooku. Kompletný prehľad všetkých Facebook plug-inov možno stiahnuť z https://developers.facebook.com/docs/plugins. Ako súčasť tohto výrobného procesu, Facebook je znalosť o tom, ktoré konkrétne základňa navštívili naše webové stránky, ktoré dotknuté osoby. Ak je prihlásený zároveň na Facebooku osoba, Facebook rozpozná medzi sebou volajú našich webových stránkach dotknutej osoby a po celú dobu trvania každého pobytu na našich webových stránkach, aké konkrétne spodná časť našich webových stránok navštívil postihnutú osobu. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Facebook a priradia ich prostredníctvom Facebooku príslušnému účtu Facebooku subjektu údajov. Ovládané príslušnej osobe integrované na našich webových stránkach Facebooku tlačidiel, ako je napríklad tlačidlo "Like", alebo poskytne osobe, komentár, Facebook priradí túto informáciu k osobným Facebook účtu používateľa dotknutej osoby a ukladá toto osobných údajov , Facebook dostáva skrz súčasť Facebook vždy informáciu o tom, že príslušná osoba navštívil naše webové stránky, ak je prihlásený v čase hovoru osoba sú k dispozícii on-line v rovnakom čase na Facebooku; toto sa deje bez ohľadu na to, či osoba klikne na komponent Facebooku alebo nie. Ak takýto prenos týchto informácií na Facebook od dotknutej osoby nechcel, to môže zabrániť prenosu v tom, že sa odhlási pred volaním našich webových stránok zo svojho účtu na Facebooku. Vydal dát politikou Facebook, ktorý je k dispozícii na https://www.facebook.com/about/privacy/, poskytujúce informácie o zbere, spracovávaní a používaní osobných údajov zo strany Facebooku. Vysvetľuje tiež, ktoré možnosti ponúka spoločnosť Facebook na ochranu súkromia subjektu údajov. Okrem toho sú k dispozícii rôzne aplikácie, ktoré umožňujú potlačiť prenos údajov na Facebook. Takéto aplikácie môžu používatelia použiť na potlačenie prenosu údajov na Facebook.

8. Pravidlá ochrany osobných údajov pri používaní služby Google AdSense

Regulátor integroval službu Google AdSense na tejto webovej stránke. Služba Google AdSense je služba online, ktorá poskytuje sprostredkovanie inzercie treťou stranou. Služba Google AdSense je založená na algoritme, ktorý vyberá reklamy zobrazené na webových stránkach tretích strán v súlade s obsahom príslušnej webovej lokality tretej strany. Služba Google AdSense umožňuje zacielenie používateľov internetu na základe záujmov, ktoré sa implementuje generovaním individuálnych používateľských profilov. Prevádzkovateľom spoločnosti Google AdSense je Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Účelom komponentu Google AdSense je zahrnúť reklamy na našich webových stránkach. Služba Google AdSense nastavuje súbor cookie v systéme informačnej technológie subjektu údajov. Súbory cookie sú už vysvetlené vyššie. Použitím tohto súboru cookie Alphabet Inc. poskytuje analýzu použitia našich webových stránok. Každá návšteva jednej z stránok tejto stránky, ktorú prevádzkuje kontrolór, a ktorá zahŕňa komponent Google AdSense automaticky spustí internetový prehliadač v systéme informačnej technológie príslušnej osoby prostredníctvom príslušného komponentu Google AdSense Odosielať údaje spoločnosti Alphabet Inc. na účely online inzercie a vyrovnania provízií. V rámci tohto postupu, technická abeceda Inc. získava vedomosti osobných údajov, ako je sledovať IP adresu príslušného v záujme abecedy Inc., okrem inej osobe, pôvod návštevníkov a kliknutí a umožňujú výpočty ustanovenia ako výsledok. Dotknutá osoba môže zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok, ako je uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a tým trvale odporovať nastaveniu cookies. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Alphabet Inc. nastaviť súbor cookie v systéme informačnej technológie príslušnej osoby. Okrem toho súbor cookie už nastavený spoločnosťou Alphabet Inc. môže byť kedykoľvek vymazaný prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Google AdSense tiež používa tzv. Počítací pixely. Počiatočný pixel je miniatúrna grafika, ktorá je vložená do webových stránok, aby umožnila záznam súborov denníka a analýzu súborov denníkov, čím sa dá vykonať štatistické vyhodnotenie. Na základe zabudovaného počtu pixelov spoločnosť Alphabet Inc. dokáže zistiť, či a kedy bola otvorená internetová stránka postihnutou osobou a ktorá spája postihnutú osobu s kliknutím. Početné pixely sa používajú okrem iného na vyhodnotenie toku návštevníkov na webovú stránku. Služba Google AdSense prevedie osobné údaje a informácie, vrátane adresy IP požadovanej na zhromažďovanie a účtovanie zobrazenej reklamy, spoločnosti Alphabet Inc. v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje sú uložené a spracované v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Alphabet Inc. môže previesť takéto osobné informácie zhromaždené prostredníctvom technického procesu na tretie strany. Služba Google AdSense bude vysvetlená na stránke https://www.google.com/intl/sk/adsense/start/.

9. Pravidlá ochrany osobných údajov pri používaní služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Regulátor integroval na tejto webovej stránke komponent Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Služba Google Analytics je webová analytická služba. Webová analýza je zhromažďovanie, zhromažďovanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Analýza webová služba zistí, okrem iného údaje o webové stránky, ktoré je z dotknutej osoby prichádzajú na internete (tzv odkazujúcim servera), na ktoré podstránok týchto stránok pristupovať a ako často, a pre ktoré doba zdržania dno bolo pozorované. Webová analýza sa používa predovšetkým na optimalizáciu webovej stránky a analýzu nákladov a prínosov internetovej reklamy. Prevádzkovateľom spoločnosti Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Kontrolór používa na webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics pridanú hodnotu "_gat._anonymizeIp". Prostredníctvom tohto Okrem toho bude IP adresa internetového pripojenia osoby postihnuté Googlom byť znížený a anonymné, kedy k dispozícii na našich webových stránkach z členského štátu Európskej únie alebo iného signatár Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Účelom komponentu Google Analytics je analyzovať toky návštevníkov na našich webových stránkach. Google využíva dáta a informácie získané okrem iného zhodnotí využívanie našich webových stránok, aby sa dal dokopy pre nás on-line správ, ktoré ukazujú činnosť na našich webových stránkach, a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s užívaním našich internetových služieb. Služba Google Analytics používa súbor cookie v systéme informačných technológií príslušnej osoby. Súbory cookie sú už vysvetlené vyššie. Používaním tohto súboru cookie spoločnosť Google umožňuje analyzovať používanie našich webových stránok. Pri každom zobrazení stránky na tejto webovej lokalite kontrolórom a integráciou komponentu Google Analytics je internetový prehliadač systému informačnej technológie príslušnej osoby automaticky iniciovaný príslušnou zložkou služby Google Analytics Odoslanie údajov spoločnosti Google na účely analýzy online. Ako súčasť tohto výrobného procesu Google je informovaný o osobných údajoch, ako je sledovať IP adresy danej osoby, ktoré slúžia spoločnosti Google, okrem iného, pôvod návštevníkov a kliknutí a umožňujú výpočty ustanovenia ako výsledok. Súbor cookie ukladá informácie o osobnej identifikácii, ako napríklad čas prístupu, miesto, odkiaľ bol prístup vykonaný, a frekvenciu návštev stránok dotknutou osobou. Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, vaše osobné údaje, vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba, sú prenesené na spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané prostredníctvom technického procesu preniesť na tretie strany. Dotknutá osoba môže zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok, ako je uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a tým trvale odporovať nastaveniu cookies. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť súbor cookie v systéme informačnej technológie príslušnej osoby. Okrem toho súbor cookie, ktorý už je nastavený službou Google Analytics, môže byť kedykoľvek vymazaný prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Subjekt údajov má navyše možnosť vzniesť námietky proti zhromažďovaniu údajov generovaných službou Google Analytics na použitie týchto webových stránok a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google. K tomu musíte stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics prostredníctvom JavaScriptu, že žiadne údaje a informácie o návštevách webových stránok nemusia byť odoslané do služby Google Analytics. Inštalácia doplnku prehliadača považuje spoločnosť Google za rozpor. Ak je systém informačných technológií subjektu údajov neskôr vymazaný, formátovaný alebo preinštalovaný, subjekt údajov musí znova nainštalovať doplnok prehliadača, aby zakázal službu Google Analytics. Ak je doplnok prehliadača odinštalovaný alebo zakázaný subjektom údajov alebo inou osobou v rámci svojej sféry ovládania, je možné preinštalovať alebo znova aktivovať doplnok prehliadača. Ďalšie informácie a pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/ a http://www.google.com/analytics/terms/sk.html. Služba Google Analytics je vysvetlená podrobnejšie na stránke https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10. Zásady ochrany osobných údajov pri používaní a používaní remarketingu Google

Riadiaci orgán integroval remarketingové služby Google na tejto webovej stránke. Remarketing Google je funkcia služby Google AdWords, ktorá umožňuje spoločnosti zobrazovať reklamy takým používateľom internetu, ktorí boli predtým na webových stránkach spoločnosti. Integrácia remarketingu Google preto umožňuje spoločnosti vytvárať reklamu, ktorá je užitočná a umožňuje používateľom internetu zobrazovať reklamy založené na záujmoch. Spoločnosť Google pre remarketingové služby je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Cieľom remarketingu Google je zobraziť reklamu založenú na záujmoch. Remarketing Google nám umožňuje zobrazovať reklamy prostredníctvom siete Google alebo ich zobrazovať na iných webových stránkach prispôsobených individuálnym potrebám a záujmom používateľov internetu. Remarketing Google umiestňuje súbor cookie do systému informačnej technológie subjektu údajov. Súbory cookie sú už vysvetlené vyššie. Nastavením súboru cookie spoločnosť Google bude schopná rozpoznať návštevníka našich webových stránok, ak následne zavolá webové stránky, ktoré sú tiež členmi webových stránok spoločnosti Google. Reklamná sieť. Pri každej návšteve webových stránok, na ktorych bola služba remarketingu Google Integrovaná, sa internetový prehliadač Automatický identifikuje tak spoločnosť Google. Ako Súčasti tohto procesov technického spoločnosť Google získava informácie o osobných údajoch, Ako napríklad adresa IP Alebo Správanie surfistov používateľa, ktore okrem ineho spoločnosť Google používa na zobrazenie reklamy relevantnej pre Záujmy. Súbor cookie sa na používa ukladaním osobných udajov, Ako ŠÚ napríklad webové stránky, ktore Návštevník podrobil. Zakaždým, ked navštívite Nasu webovú stránku, váza osobné INFORMÁCIE Vrátane IP adresy internetového pripojením, ktore používa dotknutá osoba, budem prenesenej na spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Tiete osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google Moze pulovr nebo vesta osobné údaje zozbierané prostredníctvom technického procesov na preniesť Tretie strany. Dotknutá osoba Moze tým, že nastavíte Sťahovanie súborov cookie prostredníctvom NAŠICH webových stránok, Ako JE uvedené vyššou, kedykolvek pomocou zodpovedajúceho nastavením použitého internetového prehliadača, len tím Trvale odporové Nastavením sušienky. Taketo NASTAVENIE použitého internetového prehliadača by tiez zabránilo Spoločnosti Google NASTAVIŤ Súbor cookie V Systeme informačnej technológie príslušnej osoby. Okrem toho Súbor cookie, ktory uz za nastavený službou Google Analytics, mozem hoci kedykolvek vymastený prostredníctvom internetového prehliadača Alebo inych softvérových programov. Podlieha údajovej Má okrem toho možnosť vzniesť námietka Voci reklamných založenej na záujmoch Spoločnosti Google. Za tymto účelom musí príslušný osoba získa prístup k odkazov www.google.com/settings/ads z každého internetového prehliadača, ktory používa, je výkon tam požadované nastaveniami. Iným informáciám Pravidlá ochrany údajovej osobných Spoločnosti Google Nájdete na stranke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

11. Predpisy na ochranu aplikácií a použitia Google AdWords

Správca údajov má integrované na našej webovej stránke Google AdWords. Google AdWords je služba pre internetovú reklamu, ktorá inzerentom umožňuje prepínať obe reklamy vo výsledkoch vyhľadávania Google a v sieti Google. Google AdWords umožňuje inzerent vopred definovať určité kľúčové slová, ktorými sa reklama vo výsledkoch vyhľadávača Google sa budú zobrazovať iba v prípade, že užívateľ požaduje vyhľadávač s výsledkami vyhľadávania kľúčových slov relevantné. V sieti Google sa reklamy pomocou automatického algoritmu a v súlade s vopred stanovených kľúčových slov sú rozdelené na témy príslušných internetových stránkach. Prevádzkovateľ služieb Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 až 1351, Spojené štáty americké. Účelom Google AdWords je k dispozícii aplikácia on-line prostredníctvom displeja záujmov relevantné reklamy na internetových stránkach spoločností tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávača Google vyhľadávač a zobrazenie tretích strán reklamy na našich webových stránkach. Zadá subjekt údajov spoločnosti Google reklamy na našich webových stránkach, takzvaný prevod cookie je uložený v systéme informačných technológií osoby zasiahnuté Google. Súbory cookie sú už vysvetlené vyššie. Konverzia cookie stráca po tridsať dní platné a neslúži na identifikáciu dotknutej osoby. Je za predpokladu, že cookie ešte neuplynula na konverzným cookie je dohľadať, či určité zásady, ako vozíka boli volaní internetového obchodu systém na našich webových stránkach. Konverzným cookie my aj Google môže sledovať, či dotknutá osoba prechádza reklamy AdWords na našich webových stránkach, obratu, čím dokončila nákup tovaru alebo zrušená. Tieto údaje a informácie zhromaždené pomocou konverzného cookie od spoločnosti Google použité na vytvorenie štatistiky návštevy na našich webových stránkach. Táto návšteva štatistiky sú následne využívané nás na stanovenie celkového počtu užívateľov, ktoré boli sprostredkované reklamy AdWords k nám, tak sa rozhodnúť o úspechu či neúspechu každej reklamy AdWords a optimalizovať naše reklamy AdWords pre budúcnosť , Ani naša spoločnosť, ani iný inzerent v službe Google AdWords nedostáva od spoločnosti Google žiadne informácie, ktoré by mohli identifikovať dotknutú osobu. Súbor cookie určený na konverzie ukladá informácie o osobnej identifikácii, napríklad webové stránky navštívené dotknutou osobou. Zakaždým, keď navštívite našu webovú stránku, vaše osobné informácie vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba, budú prenesené na spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané prostredníctvom technického procesu preniesť na tretie strany. Dotknutá osoba môže zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok, ako je uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a tým trvale odporovať nastaveniu cookies. Takýto postoj internetového prehliadača používaného by tiež zabrániť Googlu stanovuje konverzný cookie o systéme informačných technológií danej osoby. Okrem toho už skôr nastavená cookie Google AdWords môžu byť zmazané kedykoľvek prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Subjekt údajov má okrem toho možnosť vzniesť námietky voči reklame založenej na záujmoch spoločnosti Google. Za týmto účelom musí príslušná osoba získať prístup k odkazu www.google.com/settings/ads z každého internetového prehliadača, ktorý používa, a vykonať tam požadované nastavenia. Ďalšie informácie a pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

12. Právny základ spracovania

Článok 6 ods. GDPR slúži naša spoločnosť ako právny základ pre spracovanie operácií, kde získame súhlas na konkrétny účel spracovania. V prípade, že spracovanie osobných údajov za účelom plnenia zmluvy, zmluvnou stranou je osoba, ktorá, ako je to v prípade spracovania operácie, ktoré sú nevyhnutné pre dodanie tovaru alebo poskytnutie inej služby, alebo plnením, spracovanie je založený na Článok 6 ods. b GDPR. To isté platí pre operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípadoch otázok týkajúcich sa našich výrobkov alebo služieb. Ak sa na našu spoločnosť vzťahuje právna povinnosť, ktorá si vyžaduje spracovanie osobných údajov, ako napríklad plnenie daňových povinností, spracovanie je založené na článku 6 ods. c GDPR. V zriedkavých prípadoch sa môže vyžadovať spracovanie osobných údajov na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by bolo v prípade, keď návštevník bude bolieť v našej spoločnosti, a potom sa jeho meno, jeho vek, jeho zdravotné poistenie údaje alebo iné zásadné informácie sa lekára, nemocnicu alebo iných tretích strán by mali byť odovzdané. Potom by spracovanie bolo založené na článku 6 I zapísanom. d GDPR sú založené. Nakoniec spracovateľské operácie by mohli byť založené na článku 6 I. f GDPR sú založené. Na tomto právnom základe vykonaných operáciách spracovania, ktoré nie sú pokryté niektorú z vyššie uvedených právnych základov pri spracovaní chrániť oprávnený záujem našej spoločnosti alebo tretej osobe je požadované, ak preváža záujmy základných práv a slobôd dotknutej osoby. Takéto spracovateľské operácie sú nám osobitne povolené, pretože boli výslovne spomenuté európskym zákonodarcom. V tejto súvislosti sa domnieval, že by sa mohol predpokladať legitímny záujem, ak dotknutá osoba je zákazníkom prevádzkovateľa (odôvodnenie č. 47, druhá veta, DS-BER).

13. Zvýhodnené záujmy pri spracovaní, ktoré vykonáva prevádzkovateľ alebo tretia strana

Je spracovanie osobných údajov založené na článku 6 I zapísané. f GDPR je náš oprávnený záujem o vykonávanie nášho podnikania v prospech všetkých našich zamestnancov a našich akcionárov.

14. Trvanie, počas ktorého sú osobné údaje uložené

Kritériom trvania uchovávania osobných údajov je príslušné zákonné obdobie uchovávania údajov. Po konečnom termíne budú bežne vymazané zodpovedajúce údaje, ak už nie sú povinné plniť zmluvu alebo iniciovať zmluvu.

15. Právne alebo zmluvné ustanovenia týkajúce sa poskytovania osobných údajov; Nevyhnutnosť uzatvorenia zmluvy; Povinnosť subjektu údajov poskytovať osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia

Vysvetľujeme, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napríklad daňovými predpismi) alebo môže vyplývať zo zmluvných dojednaní (ako sú podrobnosti dodávateľa). Príležitostne môže byť nevyhnutné, aby sa uzavrela zmluva o tom, že dotknutá osoba nám poskytne osobné údaje, ktoré nás musia neskôr spracovať. Napríklad, subjekt údajov je povinný poskytnúť nám osobné informácie, keď naša spoločnosť uzavrie zmluvu s ňou. Neposkytnutie osobných údajov by znamenalo, že zmluva s dotknutou osobou nemohla byť uzavretá. Predtým, ako dotknutá osoba poskytne osobné údaje, musí sa dotknutá osoba obrátiť na jedného z našich zamestnancov. Naši zamestnanci vymaže postihnutých jednotlivé prípady tiež na tom, či je poskytnutie osobných údajov požadovaných zákonom alebo zmluvou alebo na základe zmluvy, ak existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké dôsledky by nedostatok osobných údajov.

16. Existencia automatizovaného rozhodovania

Ako zodpovedná spoločnosť sa vyhýbame automatickému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

Tieto zásady ochrany súkromia boli vytvorené generátorom DGD nemeckej asociácie pre Data GmbH, ktorá pôsobí ako externý komisár pre ochranu údajov v Hamburgu v spolupráci s právnikom Christianom Solmecke.